GAME DONGA

리뷰 스크린샷

campus

chunrang_01.jpg
연오랑과 월하랑

chunrang_02.jpg
연오랑의 멋진 모습

chunrang_03.jpg
한 폭의 그림이다.

chunrang_04.jpg
파군성

chunrang_05.jpg
스테이터스 화면

chunrang_06.jpg
대호량

chunrang_07.jpg
화려한 광원효과

chunrang_08.jpg
색 반전 효과

chunrang_09.jpg
어디서 말하는거야

chunrang_10.jpg
NG야 NG..,

chunrang_11.jpg
월하랑의 멋진 검법

chunrang_12.jpg
연격

chunrang_13.jpg
이상한 시점

chunrang_14.jpg
머리 색깔이...

chunrang_15.jpg
아이템 상점

chunrang_16.jpg
허공답보

chunrang_17.jpg
필살기

chunrang_18.jpg
최강의 무공

chunrang_19.jpg
최후의 대결

chunrang_20.jpg
엔딩 크레딧

chunrang_21.jpg
귀여운 월하랑

chunrang_22.jpg
이런건 안나와야지

chunrang_23.jpg
왜 나왔는지...

chunrang_24.jpg
썰렁한 월드맵

chunrang_25.jpg
월하랑이 두 명?

chunrang_26.jpg
구로지검과의 대결

chunrang_27.jpg
옥연비의 꿈속

chunrang_28.jpg
개그 캐릭터 옥연비

chunrang_29.jpg
진 청사검

chunrang_30.jpg
뭐냐 이 식은땀은...

chunrang_31.jpg
멋진 대사

chunrang_32.jpg
태원삼협

chunrang_33.jpg
진 엔딩

chunrang_34.jpg
멀티 서버

chunrang_35.jpg
멀티 플레이

chunrang_36.jpg
멀티에서 상점

이전 다음